Inženýrská činnost

Jste časově zaneprázdněni a chcete si ušetřit složité a zdlouhavé jednání s úřady?  
Přenechejte veškeré starosti na nás!

      Zajistíme Vám kompletní výkon inženýrské činnosti od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení. 
Na základě plné moci zastoupíme Vaši osobu při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení.

V rámci INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI nabízíme:

 • technickou pomoc a poradenství
 • přípravu zakázky (analýza a objasnění zakázky, specifikace podkladů a rozsahu práce)
 • zastupování investora při jednání s orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby (např. správci sítí)
 • zpracování architektonické studie a kompletní projektové dokumentace 
 • zajištění všech nezbytných průzkumů (inženýrsko-geolog., hydrogeologický a radonový) a odborných posudků
 • vyjádření vedení inž. sítí (přípojky - elektro, vodovod, plynovod a kanalizace)
 • zařízení souhlasných stanovisek (odbor živ. prostředí, lesy ČR, drážní úřad, povodí řek, aj.)
 • v zastoupení stavebníka zajistíme a vyřídíme:
      -   vyjádření dotčených orgánů v povolovacích řízeních ve všech stupních
      -   územní rozhodnutí
      -   územní souhlas
      -   stavební povolení
      -   ohlášení stavby
      -   veřejnoprávní smlouvy
      -   kolaudační povolení, včetně dokumentace ke kolaudaci
      -   souhlas s užíváním stavby
      -   změny účelu užívání objektů
      -   změny stavby před dokončením 
 • pomoc při vyhledání dodavatele stavby 
 • nezávislé vyhodnocení nabídek ve spolupráci s investorem
 • zajištění přípravy a smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby
 • zajištění kompletní dokumentace ke kolaudaci a kolaudační povolení
 • výkon stavebního dozoru, TDI a stavbyvedoucího

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI OSOBAMI?

Stavební dozor dohllíží na správnost provedení prací dle platných norem.

Technický dozor investora je komplexnější stavební dozor, jehož pravomoci kontroly zahrnují i ekonomiku stav. díla.

Stavbyvedoucí je technik zodpovědný za kompletní průběh stavby a jeho organizaci. Zpravidla bývá na stavbě každý den.

 

Rozsah prováděných prací je závislý dle potřeb investora, lze dohodnout i dílčí plnění inženýrské činnosti.  

 Ceny za IČ jsou vždy stanoveny dohodou dle rozsahu domluvených prací a s přihlédnutím k lokalitě stavby.

Cena za zajištění stav. povolení nebo ohlášení stavby RD již od 12.900,-Kč bez DPH! Přesná kalkulace na vyžádání.