Otázky k VPS

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY k „VPS“

 

Kdo může učinit podání „VPS“ ?
Stavebník nebo jiná zplnomocněná osoba.

Jaké jsou podmínky a postup při řešení situace?
Stavbu lze současně umístit v území a povolit na základě „VPS“ , která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení, kde stavebník je povinen podat návrh na uzavření „VPS“ na umístění stavby v souladu s § 78a a s § 116 stavebního zákona.

Jaký je způsob zahájení „VPS“?

Zahájení začíná podáním návrhu o uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby.

Co musí návrh „VPS“obsahovat:

 • označení smluvních stran, náležitosti výroku územního rozhodnutí, všechny údaje a podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů a odůvodnění
 • základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu užívání a době provádění
 • osoby, které by byly účastníky územního a stavebního řízení


Jaká je podmínka účinnosti „VPS“?

Podmínkou účinnosti u „VPS“ uzavíraných podle stavebního zákona je splnění povinnosti žadatele/stavebníka, kdy musí být zajištěny s uzavřenou „VPS“ souhlasy osob, které by byly účastníky územního řízení, nebo-li stavebního řízení, kdyby se vedlo.

Účastníky územního řízení dle stavebního zákona § 85 jsou:

 • žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn,
 • vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
 • nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku na stavbě, jakož i osoby, jejich vlastnické nebo jiné věcné         právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím           přímo dotčeno, stejně tak osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,
 • osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Účastníky stavebního řízení dle stavebního zákona § 109 jsou:

 • stavebník,
 • vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k                pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě           právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
 • vlastník sousedního pozemku/stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním         stavby přímo dotčeno,
  osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy       chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí.


Potřebné doklady a podklady:

 • doklad prokazující vlastnické právo žadatele nebo smlouva nebo doklad o právu provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn
 • souhlas vlastníka pozemku/stavby, na němž má být stavba umístěna a provedena, obsahující identifikaci pozemku/stavby a záměru žadatele
 • plná moc v případě zastupování
 • seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být stavba/změna stavby umístěna a provedena
 • seznam a adresy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným rozhodnutím o umístění a provedení stavby územním rozhodnutím a provedením stavby přímo dotčeno
 • souhlasy osob, které by byly účastníky územního a stavebního řízení na situaci stavby
 • celková situace v měřítku katastrální mapy včetně parcelních čísel, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaného umístění a provedení stavby, s vyznačením vazeb a účinků na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb
 • dokumentace stavby jako k žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s přílohou č.4 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • závazná stanoviska dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí opatřená doložkou právní moci nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy umístěním a provedením stavby dotčeny
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, popřípadě vyznačená na situačním výkresu
 • smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouva, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • u výrobků, které plní funkci stavby, doklad podle zvláštního právního předpisu prokazujícího shodu jeho vlastností s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technickou dokumentaci výrobce nebo dovozce
 • stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; sdělení
 • příslušného úřadu, že stavby/její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení; závěr zjišťovacího řízení, že stavby/její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí
 • stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, bylo-li vydáno


Právní předpisy podle kterých se postupuje:

 • zákon č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
 • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stav. řádu, v platném znění
 • vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
 • vyhl. č. 398/2006 Sb., o obecných tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění