Technický dozor investora

Nejste si jisti svými vědomostmi ve stavebnictví? Nemáte čas věnovat se složitému procesu stavby? 

Nabízíme kontrolu Vaší stavby odborným a technickým dozorem!

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI) - je nezávislý odborník, který zastupuje investora při jednání s dodavateli = kontroluje průběh Vaší stavby

Činnosti TDI:

 • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu stavby
 • pomáha investorovi s výběrem dodavatelů a s tvorbou smluvních vztahů 
 • konzultuje provádění jednotlivých kroků při stavbě
 • podává návrhy investorovi ke zkvalitnění konečné stavby
 • účastní se na předání staveniště a na kontrolních dnech
 • vykonává kontrolní činnost, při které sleduje, zda dodavatel provedl stavbu v souladu s - právními předpisy, platnými       ČSN, projektovou dokumentací a podle smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a investorem
 • kontroluje kvalitu prováděných prací, technické provedení, technologické postupy stavby a plnění harmonogramu
 • provádí zápisy do stavebního deníku 
 • dohlíží na ekonomickou situaci stavby v souladu s položkovým rozpočtem
 • zajišťuje přípravu a předání dokončené stavby investorovi, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv,                      písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby
 • koordinuje případné reklamace a odstranění vad a nedodělků s dodavatelem
 • připravuje stavbu ke kolaudaci

POZOR !!!
TDI neřídí práce na stavbě, to je práce stavbyvedoucího!

Konkrétní zodpovědnost a činnosti TDI jsou pak dány konkrétní smlouvou a požadavky investora.