Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění změn dle vyhlášky 62/2013 Sb.

Na základě odsouhlaseného půdorysu vypracujeme projektovou dokumentaci v potřebném rozsahu a podrobnosti, standardně ji dodáváme ve 4 vyhotoveních.

Při zpracování dbáme na kvalitní zpracování, jednoduché konstrukční řešení a dodržení energetického standartu.

Projektová dokumentace (PD):     

          PD tvoří sou­hrn všech částí pro­jektu a potřeb­ných dokladů, které jsou sesta­veny za úče­lem schvá­lení stavby úřady a následně pro pro­ve­dení stavby.

        Během zpra­co­vá­vání PD budeme s Vámi řešit celou řadu tech­nic­kých a tech­no­lo­gic­kých roz­hod­nutí, které určí budoucí vzhled a fun­go­vání domu.

          Do pro­cesu vstu­puje také řada vněj­ších vlivů a poža­davků z veřej­no­práv­ního pro­jed­ná­vání. Zpra­co­vání PD je i nadále autor­ským dílem, neboť se zho­to­vuje na základě stu­die stavby.

Co všechno PD obsahuje?              

 • průvodní zprávuReference
 • souhrnnou technickou zprávu
 • technickou zprávu
 • osazení RD do terénu
 • výkresovou část - půdorys základů, jednotlivých podlaží, střechy a stropů, řez, pohledy, výkres krovu, výkres tvarů
 • požárně bezpečtnostní řešení stavby
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • měření radonového indexu pozemku
 • hydrogeologický posudek
 • projekty vnitřních rozvodů (vody, kanalizace, elektra, plynu)
 • projekty přípojek na technickou infrastrukturu
 • sjezd z pozemku na místní komunikaci

Cena za zpracování PD: 

Konečnou cenu za zpracování PD stanovujeme individuálně, na základě rozsahu dokumentace a velikosti stavby. 
Před zapo­če­tím prací obvykle poža­du­jeme zálohu 40% z cel­kové ceny za PD. 

Zde je třeba připomenout důležitou věc, kterou si mnozí investoři neuvědomují, a sice, že investice do kvalitní PD se mnohonásobně vrátí při samotné realizaci stavby a přispěje také k dobrému pocitu při samotném užívání domu díky dobře zpracovaným detailům a konstrukcím stavby.

POTŘEBNÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PD: 

     Před zapo­če­tím prací na PD je potřeba obsta­rat nutné pod­klady. Seznam potřeb­ných doku­mentů s Vámi kon­zul­tu­jeme již ve fázi pří­pravy pro­jektu. Pod­klady jsme po dohodě s kli­en­tem schopni zajis­tit. Pro ori­en­taci uvá­díme běžně poža­do­vané podklady:

 • kata­strální mapa a výpis z listu vlast­nic­tví (katastru)
 • dostupná původní výkre­sová doku­men­tace s tech­nic­kou zprá­vou (ve vlast­nic­tví kli­enta nebo z archivu sta­v. úřadu)
 • zamě­ření pozemku (polo­ho­pis a výško­pis), pří­padně stá­va­jí­cího objektu (půdo­rysy, řezy a pohledy)
 • rešerše sítí v okolí stavby, pří­padně ve stá­va­jí­cím objektu
 • rado­nový prů­zkum v pří­padě novostaveb
 • hyd­ro­lo­gic­ký a geo­lo­gic­ký prů­zkum
 • u rekon­strukcí sta­vebně tech­nický prů­zkum stavby

Rozlišujeme tyto základní typy dokumentací:

 • územní stu­die, územně plá­no­vací infor­mace, územní sou­hlas
 • dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • dokumentace pro ohlá­šení stavby nebo sta­vební povo­lení (DSP)
 • dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS)
 • dokumentace pro zadání stavby doda­va­teli (DZS, ten­drová dokumentace)
 • jed­notný pro­jekt (JP) (u malých sta­veb slouží pro obsta­rání potřeb­ných povo­lení a pro­ve­dení stavby)
 • sku­tečné pro­ve­dení stavby 

Roz­sah a obsah PD v jed­not­li­vých fázích se řídí Sta­veb­ním záko­nem č. 183/2006 Sb. a vyhláš­kou MMR č. 499/2006 Sb. o doku­men­taci sta­veb.

Studie-navrh-pudorys-rodinny-dum

Plot